Tüzük

 

Afro-Avrasya Gazeteciler Derneği Tüzüğü

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Adı ve Merkezi*

Madde 1- Derneğin Adı    : “Afro-Avrasya Gazeteciler Derneği”dir.

Derneğin Merkezi             : Cumhuriyet Cad. Numara : 71 Bingür Apt Kat:2 Elmadağ Şişli İstanbul’dadır.

 

Derneğin Amacı*

Madde2 Dernek, başta ülkemiz olmak üzere, kardeş ve soydaş ülkelerde bulunan gazeteciler arasında yasalar ve uluslar arası antlaşmalar çerçevesinde yardımlaşmayı, birlik ve beraberliği sağlamak, Ulusal, bölgesel, yada yerel basın yayın organları ile buralarda görev yapan basın çalışanlarının mesleki, sosyal, kültürel, ekonomik vs. sorunlarının çözümlerine katkıda bulunmak, geleceklerini güvence altına alacak girişimlerde bulunmak, gazetecilerin meselelerini çözücü girişimlerde bulunmak, haber alma hakkının gerçekleşmesini sağlamak, meslekle ilgili karşılaşılan güçlüklerin çözümü konusunda yardımcı olmak, başarılı gazetecileri ödüllendirmek, iliteşim  ve basın özgürlüğünü korumak, gazetecilerin mesleki ve sosyal değerlerini artırıcı önlemleri almak, mesleğe yeni başlayanların eğitilmesi için bu yolda gereken çabanın gösterilmesi için çaba sarf etmek’ dir.

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

 

1-Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs,seminer,sempozyum,konferans  ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

            2-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

            3-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

4-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,

5-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel  törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel , sosyal dayanışmayı sağlamak,

            6-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

            7-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

9-Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

10-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

11-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler açmak,

15-Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir,

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

17-Uluslar arası gazteciler arasında bilgi ve eğitim koordinasyonunu gerçekleştirmek.

18-Basın medya ile yurtdışındaki temsilcileri ile Türkiye arasında eğitim koordinasyonu sağlamak.

19- İletişim ve Basın Özgürlüğü konusunda politika ve kararların oluşmasını sağlamak, bu hususta ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa faailiyet gerçekleştirmek ve kanun teklifinde bulunmak,

          

İKİNCİ BÖLÜM

 

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

 

Üyelik ve Koşulları*

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

 

Üyeliğin Sona Ermesi*

Madde 4- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Üyelikten Çıkartılma ve Çıkarılmaya İtiraz:

Madde 5: Üyelerden;

 1. a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar,
 2. b) Derneğin hazırlayacak olduğu Onur Yönergesi‘ne aykırı davranışlarda bulunanlar,
 3. c) Dernek yetkili organlarınca verilen görevleri, yapılan uyarılara karşın yapmaktan kaçınanlar,
 4. d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar,
 5. e) Üye olma koşullarını kaybetmiş olanlar,

 

Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini iki yıl ödemeyenler ilgili Şube Yönetim Kurulu’nun önerisi veya Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna doğrudan ya da üyesi olduğu Şube aracılığı ile yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

Merkez Yönetim Kurulu, kararında direnmesi durumunda, üyenin Merkez Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkarılanlar, ilk Merkez Genel Kurulunda çıkarma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Merkez Genel Kurul kararı kesindir.

Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.

 

 

Yeniden Üyelik:

Madde 6 : Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesi ile çıkartılanlar dışında üyelikten çıkartılmasına karar verilenler Derneğe yeniden üye olamazlar.

Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesiyle çıkartılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş ödenti borçlarını, yasal faizlerini ve varsa diğer borçlarını ödediklerine ilişkin alındı belgeleriyle Merkez veya Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları durumunda bu kişiler Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Ancak bu nedenle iki (2) kez üyelikten çıkartılanlar yeniden üye olamazlar.

 

Kimlik kartı ve üyelik numarası:

Madde 7: Üyelere biçimi tek tür olarak yönetim kurulu tarafından belirlenen bir “Kimlik Kartı” ile üyenin kayıtlı olduğu şubeye bakılmaksızın ardışık olarak ve üyenin kayıtlı olduğu şubeyi belirtecek biçimde Genel Merkezde üretilen bir “Üyelik Numarası” verilir. Üyenin başka bir yere taşınması nedeniyle bağlı olduğu şubenin değişmesi durumda şubeyi belirten ilgili haneler dışında üyelik numarası değişmez.

 

Şubeler arasında üyelik nakli:

Madde 8: Dernek üyelerinin, üyesi bulunduğu şubeden ayrılarak Derneğin bir başka şubesine naklolma hakkı vardır. Bu durumda üye, istifa etmesine gerek bulunmaksızın üyelik nakil talebini ve hangi şubeye nakil olmak istediğini gerekçesiyle birlikte bağlı bulunduğu Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletir. Üyenin şube nakil talebini alan Şube Yönetim Kurulu, üyenin nakil talebini değerlendirerek gereği hakkında 15 (on beş) gün içerisinde karar verir ve kararı hakkında nakil talebinde bulunan üyeyi yazılı olarak bilgilendirir.

Nakil talebi hakkında olumlu karar verilmesi halinde, Şube Yönetim Kurulu, bu doğrultuda aldığı kararı, vakit kaybetmeksizin Merkez Yönetim Kurulu’na bildirerek talepte bulunan üyenin üyelik dosyasını da Merkez Yönetim Kuruluna gönderir. Merkez Yönetim Kurulu, ilgili şube yönetim kurulu kararını, üyenin nakil olmak istediği şubeye bildirir ve üyenin üyelik dosyasını da gönderir.

Üyenin şubeler arası nakil işlemi gerçekleştiğinde, üye sicil numarası şube kodu dışında değişmez.

 

 

 

 

Üyelerin Hakları*

Madde 9- Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu  başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Üyelerin Yükümlülükleri*

Madde 10- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim kurulu  toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Dernek Organları*

Madde 11- Derneğin Zorunlu Organları;

 1. a) Merkez Organları:
 2. i) Merkez Genel Kurulu
 3. ii) Merkez Yönetim Kurulu

iii) Merkez Denetleme Kurulu

 1. b) Şube Organları:
 2. i) Şube Genel Kurulları
 3. ii) Şube Yönetim Kurulları

iii) Şube Denetleme Kurulları

 

 

Madde 12Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; oluşur.

 

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

 

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ,

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Toplantı yöntemi:

Madde 13: Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 18. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlığı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına ve onun görev verdiği durumlarda Başkan Yardımcısına aittir.

Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 

Görüşülecek konular

Madde 14: Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birince görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

 

Dernek Organlarının Seçimi:

Madde 15: Merkez ve Şube Organları ve Delegeler için yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır;

 1. a) Adayların tanıtılması hakkı:

Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce seçimin yapılacağı Merkez veya Şube Yönetim Kurulu‘na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler Merkez ve Şube İnternet sayfalarında duyurulur. Dernek üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir.

Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel değildir. Ancak ilgili Yönetim Kurulu‘nun bu adayları İnternet sayfasında ilan etmesi ve elektronik mektupla duyurması zorunluluğu yoktur.

 1. b) Merkez Genel Kurulunda adaylık:

Derneğin bütün üyeleri Merkez Genel Kurulunda oy kullanma hakkı olmasa bile aday olabilir. Merkez Genel Kurulunda oy hakkı olmadan aday olan üye Genel Kurula katılarak konuşma yapabilir, ancak oy kullanamaz.

Şube Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri, Şube Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri ile Şube Delegeleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu Asıl Üyeliği, Denetleme Kurulu Asıl Üyeliği aday olabilir. Merkez Genel Kurulu tarafından bu görevlere seçilmeleri halinde, Genel Kurul tarihi itibariyle şubedeki görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. Bu durumda tüzüğün üyeliğin boşalması ile ilgili hükümleri uygulanır.

 1. c) Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar:

Dernek organları için yapılacak seçimde, seçimler elektronik oylama ile yapılabilir.

Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler blok liste ile yapılır.

 1. Blok Liste:

Blok liste ile yapılacak seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, o Dernek biriminin organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır.

Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunulabilir. Genel Kurul Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda görünür bir yere asılır. Basılmış olan blok listeler, Genel Kurul Başkanlığınca mühürlenerek veya Genel Kurul Başkanlığının alacağı ve üyelere açıklayacağı hologram veya benzeri başka bir yöntem kullanılarak oy pusulası haline dönüştürülür.

Blok listede yazılı isimler çizilebilir, yerine bütün adaylar arasından isimler yazılabilir. Her adayın aday olduğu listeden, şahsen veya ayrı listelerden aldığı oylar hesaba katılarak toplanır ve böylece sıralama belirlenir.

Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Seçilecek asıl ve yedek üye sayısından fazla isim yazılı pusulalar ve asıl üye sayısının yarısından az isim yazılı pusulalar geçersizdir.

Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenebilir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.

 1. Çarşaf Liste:

Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak oylama sonucunda çarşaf (tek ve ortak) oy pusulası yöntemiyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Bu halde adaylar, Genel Kurul Başkanlığınca ad çekme ile belirlenecek harften başlamak üzere ve soyadı alfabe esasına göre sıralanır ve ortak liste olarak bastırılır. Bu listeler, Genel Kurul Başkanlığınca mühürlenerek veya benzeri bir yöntem uygulanarak oy pusulasına dönüştürülür. Oylama pusulalarındaki aday isimlerinin yanına işaret konarak yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl üye sayısı kadar adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Fazla işaretlenmiş veya seçilecek organın üye sayısının yarısından az işaretlenmiş olan oy pusuları geçersizdir.

Çarşaf liste yöntemine göre seçim yapılırsa, adayların aldıkları oy sırasına göre, genel sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında kurayla isim belirlenir ve sıra saptanır.

 

 

Madde 16- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

            Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6– Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

8-Dernek yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

9-Derneğin vakıf kurması,

10-Derneğin fesih edilmesi,

11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

12-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

            Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

14-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması sağlamak,

15-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması,

16-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

17-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda ilgililere yetki verilmesi,

 

 

 

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 17-

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Madde 18-

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Çalışmaların Yürütülmesi

Dernek Çalışmalarının Yürütülmesi:

Madde 19: Avrasya Gazeteciler Derneği‘nin çalışmaları, Dernek organlarınca, Merkez ve Şube Yönetim Kurulları tarafından Tüzük ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan sürekli ya da geçici Çalışma Grupları ve Kurullar  mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre atanan Dernek çalışanları veya gönüllüleri yürütülür.

Çalışma Gruplarının, Kurulların,  Birimlerin oluşturulması ve Dernek çalışanlarının atanması; bu Grup, Kurul ve Birimler ile dernek çalışanlarının görevleri, yetkileri ve ilgili diğer konular Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak rapor ile belirlenir.

Mevzuat hükümleri ve Tüzük gereği bir Dernek organına verilen ve devredilemez görev ve yetkiler Çalışma Gruplarına, Kurullara, Birimlere ve Dernek çalışanlarına dahi devredilemez.

Çalışma Grupları, Kurullar, Birimler ve Dernek çalışanlarının koordinasyon Genel Sekreter aracılığıyla sağlanır.

Genel Sekreter Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Çalışma Grupları, Birimler ve Genel Sekreterin de aralarında bulunduğu çalışanlar, iş ve işlemlerinden dolayı Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur.

Kurullar, Birimler ve Çalışma Grupları

Koordinasyon Kurulunun Oluşumu:

Madde 20: Koordinasyon Kurulu (KK),

 1. a) Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
 2. b) Önceki Yönetim Kurulu Başkanları,
 3. c) Şube Yönetim Kurulu Başkanları,
 4. d) Merkez Yönetim Kurulu tarafından bilişim sektörünün çeşitli kesimlerini temsil etmek üzere seçilecek üyelerden oluşur. Bu üyeler Dernek üyesi olmak zorunda değildir.

Koordinasyon Kurulu‘nun toplam üye sayısı Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Koordinasyon Kurulunun Toplantıları:

Madde 21: KK, Merkez Yönetim Kurulunun uygun gördüğü zamanlarda ve üye tam sayısının dörtte birinden bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır ve çoğunlukla karar verir.

Bir çalışma grubunu ilgilendiren konunun görüşülmesi sırasında, o çalışma grubunun başkanı da toplantıya katılır. Çalışma grubu başkanının toplantıda oy hakkı yoktur.

Koordinasyon Kurulu‘nun Görevleri:

Madde 22: Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Genel Kurul kararlarına uygun olarak Derneğin izleyeceği politika ve alınması gereken kararların önerilerini hazırlar,
 2. b) Dernek olarak görüş belirlenmesi gereken konularda daha önce hazırlanmış olan inceleme veya araştırma raporlarını değerlendirerek görüşünü Merkez Yönetim Kuruluna sunar,
 3. c) Derneğin stratejik planı ve çalışma programlarını değerlendirerek görüşünü Merkez Yönetim Kuruluna sunar,
 4. d) Basın Hürriyeti yolunda sağlıklı, düzenli ve verimli bir biçimde ilerleme ülküsünün gerçekleşmesiyle ilgili her türlü olumlu ve olumsuz uygulama ve gelişmeleri izler ve Basın mesleği açısından inceler, uygun gördüğü takdirde bu konular hakkında görüş belirleyerek Merkez Yönetim Kurulu‘na sunar,
 5. e) Derneğin konferans, kongre, seminer, sempozyum gibi çalışmaları sonunda varılan sonuçları irdeleyerek ileride yapılacak etkinlikler için Merkez Yönetim Kurulu‘na öneriler sunar;
 6. f) Dernek için yeni ufuk ve ana görev belirlemeleri konusunda düşünce geliştirir ve Merkez Yönetim Kurulu‘na sunar.

 

Danışma Kurulu

Genel Kurul üyeleri bilim. siyaset, hukuk, iş. Sanat. medya ve sivil toplum temsilcileri arasından derneğe katkıda bulunacak kişileri Danışma Kuruluna seçer. Danışma Kurulu üyeliği bir sonraki genel kurula kadar devam eder. Danışma Kurulu gerek gördüğü durumlarda bir araya gelerek görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.

Çalışma Grupları:

Madde 23: Tüzükte belirlenen amaçlar doğrultusunda inceleme, araştırma, eğitim, etkinlik ve diğer çalışmaları yapmak üzere; amacı, görev alanı, çalışma süresi, yaklaşık üye sayısı ve bütçesi Yönetim Kurullarınca belirlenmek koşuluyla, Dernek üyeleri arasından atanacak bir Çalışma Grubu Başkanı‘nın yönetiminde ve sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

Çalışma gruplarına, gereken durumlarda, “Proje Grubu”, “Komisyon”, “Komite”, “Birlik”, “Kulüp” gibi adlar verilebilir, ancak bu ad değişikliği, Tüzük hükümleri açısından herhangi bir farklılık yaratmaz.

Çalışma Grubu Başkanı, gerektiğinde, Çalışma Grubunun amacı ve görev alanı çerçevesinde sınırlı veya süreli bir çalışma yapmak üzere alt çalışma grupları kurabilir.

Çalışma Gruplarının çalışmaları Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmeliğe göre yürütülür.

 

 

 

 

Birimler

Madde 24: Merkez Yönetim Kurulu, yayın, eğitim, sınav gibi süreklilik gösteren çalışmaları yürütmek üzere bağımsız birimler kurabilir. Bağımsız birimin kuruluşu, görevleri, yetkileri, mali işleri ve bütçesiyle ilgili hükümler, yönetici ve çalışanlarının görev tanımları, yönetmeliğe uygun biçimde Merkez Yönetim Kurulunun birim oluşturulmasına ilişkin kararında belirlenir.

Bağımsız birimin yöneticisi doğrudan, çalışanları ise bağımsız birim yöneticisinin önerisi  üzerine veya doğrudan Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanır. 

Kurullar

Madde 25: Yönetim Kurulu, konferans, açık oturum, kurultay, balo, gezi v.b. düzenlenmesi için gerektiğinde üyelerden birinin başkanlığında “Özel Kurul”lar kurabilir.

Diğer Kurul ve Birimler:

Madde 26: Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülmesi durumunda Tüzük‘te öngörülenler dışında kurul ve birimler Yönetim Kurulu Kararıyla oluşturulabilir. Oluşturulan bu Kurul ve Birimler‘in Tüzük hükümleri dışında uyacağı kurallar Yönetmelikle düzenlenir.

Genel Sekreter ve Sayman :

Madde 27: Genel Sekreter ve Sayman, Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak seçilir.

 

ŞUBELER

Şube:

Madde 28: Merkez Genel Kurulu gerekli görüldüğü durumlarda, Dernekler Yasasına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve dışında Derneğin şubelerinin açılmasına karar verir ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulunu yetkilendirir.

Merkez Yönetim Kurulu, Şube açılacak il veya ilçede ya da ülkede altı (6) aydır yerleşik olan en az üç (3) kişilik kurucular kuruluna Şube açılabilmesi için yetki verir.

Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kurucular Kurulu, Dernekler Yönetmeliği‘nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine vererek başvuruda bulunur.

Yurt dışında açılacak şubelerde şube açılacak ülkenin yasal düzenlemelerinin gerekleri ayrıca yerine getirilir.

Merkez Genel Kurulu kararı uyarınca yeni kurulan şubeler, kuruluş tarihini izleyen en geç altı (6) ay içinde şube organlarını oluşturmak üzere genel kurullarını toplarlar.

Şubelerin Yasal Durumu, Görev ve Yetkileri:

Madde 29: Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk çalışmalarda bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu özerk muhasebe yapısına sahip olan dernek iç örgütüdür.

Şubeler gerek yönetsel gerekse mali bakımdan Merkez Yönetim Kuruluna bağlı olup tüzük hükümleriyle Merkez Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde dernek amaçlarını gerçekleştirmekle görevli ve yetkilidirler.

 

 

 

 

Şube Organları

Şube Genel Kurulu:

Madde 30: Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki (2) ay önce yapmak zorundadır.

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim, Denetleme Kurullarıyla Şube‘yi Merkez Genel Kurulu‘nda temsil edecek seçimlik delegeleri seçer. Seçimlerde yukarıda bahsedilen Dernek Organları Seçimi hükümleri kıyasen uygulanır. Delege seçimlerinde Şube Genel Kurulu tarafından tersi bir karar alınmadığı sürece blok liste yöntemi uygulanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine ve Genel Merkeze bildirmek zorundadırlar.

Şube Genel Kurulu toplantılarını Tüzük hükümlerine ve Dernekler Yasasındaki Genel Kurul hükümlere uygun şekilde gerçekleştirilir.

Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili:

Madde 31: Şubeler, Merkez Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin görevdeki yönetim, denetimi asıl üyeleri doğal delege olarak, şubeye kayıtlı her elli (50) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı yirmi beş (25)‘ten fazla veya toplam üye sayısı elli (50)‘den az ise bu üyeler içinde bir (1) olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Merkez Genel Kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.

Şubelerin organlarında görevli olanlar Merkez organlarına seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

Merkez Yönetim Kurulu Şubelerden gelecek olan ve Merkez Genel Kurulda oy kullanabilecek olanların yolluk giderlerinin karşılanabilmesiyle ilgili yetkilidir.

Şube Yönetim Kurulu:

Madde 32: Şube Yönetim Kurulu yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan, yeteri kadar Başkan Yardımcısı, ve bir Sayman seçer.

Şube Yönetim Kurulu toplantıları en az ayda bir yapılır. Şube Yönetim Kurulu tüm çalışmalarını Tüzük, Merkez ve Şube Genel Kurulları ile Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

Şube Yönetim Kurulu, Tüzüğüne ve gerektiğinde hazırlanacak Onur Yönergesine aykırı hareket ettiği için Şube Yönetim Kuruluna sevk edilir ve bu hususta yönetim kurulu karar verir. Şube üyeliğini yitirme durumunda kalan üyeler itirazları değerlendirmek ve karar almak üzere Merkez Yönetim Kurulu‘na gönderir.

Şube Denetleme Kurulu, Görev ve Yetkileri:

Madde 33: Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu‘nca seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden kurulur.

Merkez Denetleme Kurulunun görevleri, Şube çalışma alanları içinde Şube Denetleme Kurulunun da görevleridir

 

Üyelik ödentileri ve gelirleri  Genel Merkezinkinde belirtildiği şekildedir.

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Derneğin Gelirleri*

Madde 34- Madde Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Bu miktarları belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Şubelerden gelen paylar,

8- Sponsorluk ve bağışlar,

9- Bilimsel, toplumsal ve ekinsel çalışmalardan sağlanan gelirler,

10-Diğer gelirler.

 

Madde 35-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Şubeden Gelen Paylar:

Madde 36: Şubelerin gelirlerinden;

 1. a) Üyelerin ödentilerinin %10‘u,
 2. b) Şubelerin yıl sonu bilançolarında gelir artığı olarak görülen ve Genel Merkeze aktarılan tutarlar,
 3. c) Genel Merkez ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliklerden elde edilen gelirden Genel Merkez payına düşen tutarlar

Genel Merkez gelirleridir.

 

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul*

Madde 37- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 38- Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Feshi ve Tasfiye*

Madde 39- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verilemezse, fesih tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

 

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

Lokal ve Tesis Açma

Madde 40- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

 

Sandık Kurma

Madde 41- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

 

Defter ve Kayıtlar

Madde 42- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu  kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

 

Madde 43-Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Uygulanacak Hükümler:

Madde 44: Bu tüzükte belirlenmemiş konularda Türk Medeni Yasası, Dernekler Yasası ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Onursal Başkan:

Madde 45: Derneğe maddi ve manevi önemli yardımlarda bulunmuş Dernek çalışmalarına uzun yıllar emek ve katkı vermiş Dernek Başkanına Yönetim Kurulunca “Dernek Onursal Başkanlığı” sanı verilebilir. Yönetim Kurulunun bu kararı ilk Genel Kurul Toplantısında bilgiye sunulur. Onursal başkan oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Dernek çalışmalarında Onursal Başkanın bilgi ve deneyimlerinden yararlanılır.

 

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Yönetim Kurulu  Başkanı                            : Murat Palavar

Yönetim Kurulu  Başkan Yrd.                     : Can Kim

Genel Sekreter ve Sayman                          : İbrahim Başyurt

Yönetim kurulu  Üyesi                                 : Aydın Demir

Yönetim kurulu  Üyesi                                 : Haldun Domaç

Yönetim kurulu  Üyesi                                 : Sibel Atasoy

Yönetim kurulu  Üyesi                                 : Dinçer Gökçe